Elections

NOTICE THAT THERE ARE NO MORE CANDIDATES
THAN OFFICES TO BE ELECTED


候選人的人數未超過待選出的公職的通告

AVISO DE QUE NO HAY MÁS CANDIDATOS
QUE LOS PUESTOS A SER ELEGIDOS


THÔNG BÁO RẰNG SỐ ỨNG CỬ VIÊN ĐÃ KHÔNG
NHIỀU HƠN SỐ GHẾ CHỨC VỤ SẼ ĐƯỢC BẦU

 


NOTICE OF ELECTION

NOTICE IS HEREBY GIVEN that a General Municipal Election will be held in the City of Rosemead on Tuesday, March 3, 2020 for the following Officers:

For (2) Members
of the City Council (Full term of four years)

The nomination period for these offices begins on November 12, 2019 and closes on December 6, 2019 at 5:00 p.m.

If no one or only one person is nominated for an elective office, appointment to the elective office may be made as prescribed by § 10229, Elections Code of the State of California.

The polls will be open between the hours of 7:00 a.m. and 8:00 p.m.

Ericka Hernandez, CMC
City Clerk

 

 

選舉通知

 

通知,全市大選將於 2020 3 3 日週二在柔斯密市舉行,屆時

出下列公職人員

 

(2) 名市議會議員                          (任期四年)

 

上述公職的提名期於 2019 11 12 日開始,於 2019 12 6

5 時結束。

 

如果選舉公職沒有人或者只有一人被提名,則可以根據《加利福尼亞州選舉

法》第 10229 節的規定委任選舉公職。

 

在選舉日,投票站將於早晨 7 時至晚上 8 時開放。

 

Ericka Hernandez, CMC

市書記官

  

AVISO DE ELECCIÓN

 

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE DA AVISO que se celebrará una Elección Municipal General en la Ciudad de Rosemead, California el martes 3 de marzo de 2020 para el mandato de los siguientes funcionarios:

 

                  Para (2) miembros

                  del Concejo Municipal,                        (Período completo de cuatro años)

 

El período de nominación para estos cargos comienza a partir del 12 de noviembre de 2019 y cierra el 6 de diciembre de 2019 a las 5:00 p.m.

 

Si no se nominara a ninguna persona o sólo a una para un cargo electivo, podría efectuarse nombramiento al cargo electivo según lo dispuesto por el § 10229 del Código de Elecciones del Estado de California.

 

Las urnas estarán abiertas el día de las elecciones entre las horas de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

 

Ericka Hernandez, CMC

Secretaria Municipal

 

THÔNG BÁO VỀ BẦU CỬ

 

NAY THÔNG BÁO rằng một cuộc Tổng Tuyển Cử cấp Thành Phố sẽ được tổ chức tại Thành Phố Rosemead vào Thứ Ba, ngày 3 tháng 3, 2020 cho các chức vụ sau đây:

 

Cho (2) Nghị Viên

Trong Hội Đồng Thành Phố                                     (Nguyên nhiệm kỳ bốn năm)

 

Thời gian đề cử vào các chức vụ này bắt đầu ngày  12 tháng 11, 2019 và kết thúc vào ngày 6 tháng 12, 2019 vào lúc 5g00 chiều.

 

Nếu không ai hoặc chỉ một người được đề cử vào chức vụ dân cử thì có thể sẽ được bổ nhiệm như được quy định trong điều § 10229, của Bột Luật Bầu Cử Tiểu Bang California.

 

Phòng phiếu sẽ được mở cửa từ 7g00 sáng đến 8g00 tối.

 

Ericka Hernandez, CMC

Chánh Sự Thành Phố